babysense.cz

Darujte dítěti i vám bezpečný a spokojený spánek.
Monitor je prostředkem prevence SIDS.

Babysense IIBabysense IIBabysense IIBabysense IIBabysense IIBabysense II
Babysense II
Babysense II
Babysense II
Babysense II
Babysense II
Babysense II

Babysense II

2 970 Kč s DPHNení skladem
ks

Babysense II monitor pro kontrolu dechu kojence

Babysense II je na obsluhu nenáročný přístroj určený pro použití v domácnostech i zdravotnických zařízeních vhodný pro v zásadě zdravé kojence, vyjma kojenců s vysokým rizikem dechových potíží vyžadujících trvalý lékařský dohled.

Během prvního roku života může u dítěte dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Přístroj Babysense II může varovat, pokud jsou tyto projevy příznakem nachlazení, vysoké horečky nebo jiného chorobného stavu. V extrémním případě může zástava dechu souviset s S.I.D.S. (syndrom náhlého kojeneckého úmrtí), což je stále nejčastější příčinou úmrtí kojenců do 1 roku věku. Tento syndrom nelze diagnostikovat předem a ani moderní medicína doposud nepřišla s žádnými léčebnými prostředky či řešením, takže přístroj Babysense II, má coby ochrana, svá omezení. Avšak je to jedinečný bezpečnostní systém, který od samého zahájení prodeje pomáhá zachraňovat kojence.

Monitor dechu Babysense II je monitorovací zařízení, které může rodičům pomoci zdolat nebezpečí dýchacích potíží.

Základní vlastnosti Babysense II

Babysense II trvale detekuje pohyby Vašeho dítěte a spouští zvukový a optický signál, pokud se dechová akce zastaví na více než 20 sekund nebo pokud dechová frekvence poklesne pod 10 nádechů za minutu. Systém zahrnuje kontrolní jednotku připojenou k senzorovým deskám umístěným mezi matrací a dnem postýlky, které monitorují pohyby dítěte. Senzory nejsou v přímém kontaktu s dítětem a jeho pohyb neomezují.

Přístroj se skládá z těchto součástí

 • kontrolní jednotka
 • 2 senzorové desky
 • spojovací kabel
 • závěsná příchytka

Nevíte, jak přístroj Babysense II zapojit a používat?

 • Instalace
 • Technické informace
 • Další informace
 • Video návod

Instalace

 • Umístěte na dno postýlky senzorové desky (viz obr. 1) nebo jednu senzorovou desku (viz. poznámka níže o novorozencích). Na desky položte matraci, která musí pevně přiléhat. Pokud matraci nelze umístit tak, aby přiléhala na senzorové desky nebo jde-li o pružinovou matraci, je nezbytné umístit na dno postýlky dřevěnou desku, na níž se umístí senzorové desky.
 • Sejměte kryt baterií, vyjměte pouzdro na baterie a vložte podle značek 4 nové baterie 1,5 V shodné velikosti AA, nejlépe alkalické. Vraťte pouzdro na baterie zpět a uzavřete kryt. Nepoužívejte staré baterie společně s novými.
 • Zapojte kabely senzorových desek do rozdvojky spojovacího kabelu a druhý konec spojovacího kabelu do vstupu na kontrolní jednotce označeného „SENSOR-IN“. Použijete-li jednu senzorovou desku, připojte kabel přímo ke kontrolní jednotce bez použití spojovacího kabelu. Druhý vstup na kontrolní jednotce je pro zařízení, které není v ČR v prodeji - nepoužívat! DŮLEŽITÉ: Kvůli zabránění nebezpečí z volně visících kabelů senzorů se doporučuje svinout přebytečnou šňůru a svázat ji přiloženou spojkou, nebo přebytečné šňůry pečlivě omotat kolem sloupků postýlky, jak ukazuje obr. 1.
 • Zastrčte závěsnou příchytku pevně do štěrbiny na zadní straně řídící jednotky a pověste ji na okraj postýlky nebo kamkoli jinam mimo dosah dítěte.

Instalace novorozenci

Při použití u kojenců ještě neschopných lézt použijte pouze jednu senzorovou desku – bez spojovacího kabelu – pro zajištění větší citlivosti přístroje. Když se dítě začne otáčet a pohybovat po postýlce, musí být zapojeny obě senzorové desky za použití spojovacího kabelu.

Popis značek na výrobním štítku

 • přístroj s ochranou typu BF
 • před použitím přístroje je nutné prostudovat návod na použití

Provoz

Položte dítě do postýlky. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka on/off umístěného pod posuvným krytem. Při zapnutí se kontrolní světla krátce rozsvítí a je slyšet klapnutí. Zaznamená-li senzorová deska dech a pohyb – bliká zelená kontrolka. Svítí-li červená kontrolka indikující nízké napětí baterií - je třeba baterie vyměnit. Je-li navíc slyšet cvakání, musí se baterie vyměnit ihned. Dojde-li k zástavě dechu nebo snížení frekvence - rozsvítí se červená poplachová kontrolka a spustí se zvukový alarm. V takovém případě se řiďte přiloženým návodem pro poskytnutí první pomoci. Přístroj vypněte stisknutím tlačítka on/off. Zvednete-li dítě z postýlky, aniž byste přístroj vypnuli, spustí alarm.

Zkušební provoz

Babysense II je mimořádně citlivý přístroj, který přes matraci monitoruje dechové akce dítěte ve spánku. Existují dvě hlavní příčiny chybné činnosti - technické příčiny chybné činnosti a chybná činnost v důsledku vlivu prostředí.

Technické příčiny

Za účelem minimalizace technických obtíží postupujte pečlivě podle návodu na instalaci a provoz. Vada senzorové desky nebo přerušení spojení může vyvolat spuštění falešného alarmu, zatímco vada kontrolní jednotky učiní monitor nefunkčním.

Vlivy prostředí

Díky své vysoké citlivosti může být Babysense II ovlivněn vlivy faktorů okolního prostředí např. fény, vítr, ventilátory, klimatizace, zvlhčovače, mechanické vibrace, mobilní telefony, elektronické chůvičky atd. Takové vlivy prostředí mohou být zachyceny senzory podobně jako vlivy dechových akcí, čímž zabraňují aktivaci výstrahy nebo ji zpožďují. (Přestože přístroj vyhovuje požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu podle nařízení vlády č. 169/1997 Sb., je možné, že bude-li přístroj používán v silném elektromagnetickém poli, může dojít k selhání jeho funkce.)

Provádějte pravidelně následující test

Zkontrolujte, že když je dítě v postýlce a přístroj v provozu, bliká zelená kontrolka. Vezměte dítě z postýlky a přístroj vypněte. Po vypnutí počkejte 2 až 3 minuty až se matrace v důsledku odstranění vlivu hmotnosti dítěte narovná. Přístroj opět zapněte, aniž byste s postýlkou hýbali (bez dítěte v postýlce). Sledujte zelenou kontrolku - blikání bude signalizovat, že jsou zaznamenávány poruchy vlivem okolí jako falešné signály pohybu. Nepůsobí-li vlivy okolního prostředí na přístroj, spustí se za cca 20 sekund výstražný alarm. Nerozezní-li se alarm, eliminujte veškeré vlivy prostředí tak, že např. změníte způsob větrání, zavřete okna, odstraníte mobilní telefony, přemístíte chůvičky do větší vzdálenosti od postýlky, příp. přemístíte postýlku.

Kontrola správné délky časového limitu před spuštěním alarmu

Umístěte senzorovou desku napojenou na kontrolní jednotku na rovnou plochu (např. stůl), zajistěte, aby přístroj nebyl ovlivňován okolními vlivy (viz výše), položte svoji dlaň na senzorovou desku a zapněte přístroj. Senzor bude snímat pohyb Vaší ruky. Přístroj nechejte v provozu, sundejte dlaň a odstupte od přístroje. V klidu vyčkejte spuštění alarmu, limit mezi okamžikem, kdy senzor přestane snímat Váš pohyb ruky, a spuštěním alarmu, by neměl přesahovat 20 sekund. Tento test nelze provádět tak, že vyjmete dítě z postýlky. V tomto případě dochází ke zvětšovacímu pohybu matrace, který v případě dechové zástavy dítěte ležícího v postýlce nenastane, a který způsobuje delší prodlevu před spuštěním alarmu.

Zkontrolujte, že alarm je slyšet na místech, kde se v době spánku dítěte vyskytujete.

Důležitá upozornění

Babysense II je kontrolní přístroj, který monitoruje a varuje v případě zástavy dechu nebo snížení frekvence dechu (stav poruchy centrálního nervového systému), ale nemůže jí předcházet. Na tyto jevy Vás pouze upozorní, odpovědnost za první pomoc je na Vás! Přístroj Babysense II snímá pouze dechové akce a pohyb a nemůže monitorovat jiné případy. Účelem zařízení je varovat, pokud dojde k zástavě nebo zpomalení dechu a pohybu, které může souviset s běžnými událostmi, jakoukoliv jinou příčinou nebo dokonce s S.I.D.S.

Výrobce a dovozce přístrojů pro kontrolu dýchání zásadně nedoporučuje kupovat použitý výrobek nebo využívat poskytování formou půjčoven.

V případě nešetrného zacházení může dojít k poškození senzorových desek nebo kontrolní jednotky. Tyto vady se nemusí projevit okamžitě, ale mohou mít velmi závažné následky. Výrobce v těchto případech neodpovídá za funkčnost výrobku. (viz. záruční list)

V případě dvojčat a vícerčat je nutné použít pro každé dítě samostatný přístroj.

Do postýlky nedávejte další dítě nebo domácí zvíře.

Matrace z pevného materiálu, jako je pěnový polystyren, mohou způsobovat falešné alarmy.

Doba použitelnosti přístroje je 24 měsíců.

Údržba

Babysense II nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu vyjma výměny baterií po rozsvícení indikátoru stavu baterií. Senzorové desky a kontrolní jednotka se mohou přetřít vlhkým hadříkem. Pokud přístroj není používán, je třeba vyjmout baterie a skladovat jej na suchém stinném místě.

Další informace

Testováno mezinárodní zkušebnou G-MED - vyhovuje požadavkům evropské směrnice 93/42/EEC (o zdravotnických přístrojích), má CE značku

Testováno národní zkušebnou SZÚ Brno (autorizovaná osoba č. 202)

Vyhovuje požadavkům české technické normy ČSN EN 60601-1:1994 základním požadavkům nařízení vlády č. 181/2001 Sb. ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb. o technických požadavcích na prostředky zdravotnické techniky vydáno prohlášení o shodě

Vyhovuje požadavkům české technické normy ČSN EN 60601-1-2:1996 a základním požadavkům nařízení vlády č. 169/1997 Sb. o technických požadavcích na elektromagnetickou kompatibilitu - vydáno prohlášení o shodě

Provedeny klinické zkoušky podle zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a vyhl. MZd č. 316/2000 Sb. - vydáno klinické hodnocení

Technické parametry

 • model: CU-100/2
 • napájení: tužkové baterie 4x1,5V typu LR6, velikost AA
 • příkon: 6 kW
 • spotřeba proudu: 1 mA
 • hlasitost alarmu: 85dB SPL na vzdálenost 1 m
 • senzorové desky: materiál – ABS 440 x 270 mm
 • kontrolní jednotka: materiál – ABS 160 x 110 mm

Řešení problémů

Symptom Možná příčina Řešení
Alarmy Přerušení dechu na více než 20 sekund. Volejte rychlou záchrannou službu. Volejte nám.
Jsou zapojeny obě senzorové desky, ačkoli se dítě ještě nebatolí. Zapojte pouze jednu senzorovou desku.
Je zapojena pouze jedna senzorová deska a dítě se odbatolilo na druhou stranu postýlky. Zapojte obě senzorové desky.
Dno postýlky není pevné. Zpevněte dno, např. překližkou.
Tuhé matrace, např. polystyrenové. Vyměňte matraci.
Nesprávné umístění senzorových desek. Instalujte senzorové desky tak, jak je uvedeno v návodu k použití.
Příliš dlouhá pauza při provádění testu funkčnosti Při čekání se zdá být 30 sekund poměrně dlouhou dobou. Prosíme, dívejte se na hodinky.
Okolní vlivy zachycené monitorem, jako např. vítr, větrák, klimatizace, mobilní hudební zdroje, vibrace apod. Vyhledejte a odstraňte vnější faktory.
Pohyby v blízkosti postýlky. Při použití monitoru udržujte okolí postýlky v klidu.
Žádná reakce při zapojení monitoru. Baterie nejsou vloženy, nebo jsou chybně umístěny. Zkontrolujte, zda jsou do přístroje vloženy a správně umístěny 4 baterie.
Upozornění na nízké napětí baterií. Vybité baterie. Vyměňte všechny 4 baterie.

Jiné jevy, symptomy, poruchy funkčnosti - v případě, že nemůžete problém vyřešit, spojte se s naší firmou (viz záruční list).

Apnoe - zástava dechu. Krátká apnoe se může objevit při chorobách srdce, plic či mozku. Krátké apnoe se mohou objevovat v průběhu normálního spánku, dlouhé přestávky v dýchání u kojenců mohou vést k SIDS.

SIDS - syndrom náhlého úmrtí kojenců je nejčastější příčinou smrti do jednoho roku věku. Typické je, že dítě uložené do postýlky ke spánku se již neprobudí. Většinou jsou to děti zdánlivě zcela zdravé, bez větších zdravotních potíží a umírají ve spánku – tiše, bez alarmujících příznaků. Děti ve spánku přestanou dýchat. SIDS je celosvětovým problémem, ale dosud se výzkumem nepodařilo dostatečně objasnit příčiny a najít spolehlivý způsob, jak vyhledat děti ohrožené tímto syndromem. víme však, že při dodrřování některých opatření se riziko náhlé smrti snižuje. To, co již dnes můžeme udělt pro svoje děti, je minimalizování všech možných rizik vhodnou prevencí. Znamená to odstranit nebo minimalizovat vše, co je pro kojence nepříjemné, nezdravé a škodlivé.

Důležité

 • nedávejte kojence spát na bříško. Tato poloha je pro kojence v prvních měsících života nepřirozená a riziková. Kojenec má spát na zádech nebo na boku
 • dítě by mělo být co nejdéle kojeno
 • nevystavujte dítě působení cigaretového kouře, rizikem je matka-kuřačka, ale i otec-kuřák
 • dítě by se nemělo přehřívat, používejte pouze léhké přikrývky, do jednoho roku by nemělo spát na polštáři
 • nenechávejte kojence samotného - i tak malé dítě vnímá stres ze samoty a nepřítomnosti matky

V prevenci náhlého úmrtí kojenců je rovněž důležitým momentem monitorování životních funkcí dítěte ve spánku domácím apnoe monitorem. Při jakémkoliv podezření, že Vaše dítě není zcela v pořádku, poraďte se ihned s Vaším dětským lékařem.

Další produktPředchozí produkt
0 Kč Objednat